Regie Opgaven en Samenwerking – Team Realisatieregie 
Het team Realisatieregie bestaat uit strategisch adviseurs, communicatieadviseurs en wijkmanagers. Zij zijn respectievelijk verantwoordelijk voor het vertalen van de opgaven naar beleidsadvies, communicatie en behoeftenonderzoek.

De strategisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor, en geven sturing aan, de verschillende maatschappelijke opgaven/programma’s van de gemeente. Deze zijn gedefinieerd in de 6 realisatieaanpakken Wassenaar 2030, de Energietransitie en ook in de invoering van Omgevingswet. De strategisch adviseurs ondersteunen hierbij het college van burgemeester & wethouders en tevens de gemeente secretaris/algemeen directeur. 

De communicatieadviseurs dragen bij aan de gemeentelijke communicatie en voorlichting binnen de opgaven/programma’s. Dit doen zij door te informeren via teksten op de website, in de krant en op social media. De communicatie wordt hierbij versterkt door ondersteunend beeldmateriaal, zoals fotomateriaal, infographics en video. De communicatiemedewerkers weten wat er leeft in Wassenaar en spelen hiermee in op de actuele informatiebehoefte.  

De wijkmanagers werken aan de leefbaarheid van Wassenaar. Dit doen zij door ‘van buiten naar binnen’ te werken. Daarbij wordt samengewerkt met bewoners, organisaties en de 35 wijk- en buurtverenigingen. De wijkmanagers onderzoeken wat er in de wijken speelt en komen samen met bewoners en organisaties met verbetervoorstellen. De wijkmanagers onderhouden daarnaast contacten met de politie en welzijnsorganisaties, waaronder ook de jongerenwerkers.

Regie Opgaven en Samenwerking – Openbare Orde en Veiligheid
De medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid zorgen voor de veiligheid van de openbare ruimte, naleving van bestuurlijke regelgeving en een veilige leefomgeving binnen de gemeente.  OOV is een dynamische eenheid waar nauw samen met elkaar wordt gewerkt op terreinen zoals o.a. Veiligheid en crisisbeheersing, Vergunningverlening AVP en bijzondere wetten en evenementen.

Regie Opgaven en Samenwerking – Ondersteuning  
Medewerkers van dit team zorgen met hun vakkennis voor een goede en veilige werkomgeving voor collega’s van de gemeente Wassenaar. Denk hierbij onder andere aan facilitaire diensten als het onderhoud van de gebouwen, goede huisvesting en kantinevoorzieningen.

Groen en Wijkzaken – Ontwikkeling
In dit team zijn professionals actief met het managen van de openbare ruimte. Denk hierbij aan verharding, riolering, groen, water en technische installaties. Zij treden op als adviseur, opdrachtnemer en opdrachtgever. De verantwoordelijkheden van dit team hebben betrekking op o.a. beheer, onderhoud en vervanging van zakenin de openbare ruimte. Dit team zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en bereikbaar blijft. Projectleiders en toezichthouders initiëren en ondersteunen de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden. In dit team is men niet alleen manager of beheerder van de buitenruimte, maar gaat men ook makkelijk het gesprek aan met de inwoners. Het is belangrijk dat er een luisterend oor is en begrip getoond wordt voor de impact van werkzaamheden voor inwoners. Eventuele problemen worden hierbij in goede banen geleid.

Groen en Wijkzaken – Wijkbeheer en Groenonderhoud 
Binnen dit team wordt gewerkt aan het onderhoud van de openbare ruimtes. Dit gaat van het onderhoud in de parken, tot reiniging en inzameling. Dit team werkt dagelijks in de groenvoorziening en in de straten van Wassenaar. Zij zijn daardoor heel zichtbaar en komen vaak in contact met de inwoners. De medewerkers hebben een luisterend oor, communiceren met de inwoners en denken in oplossingen. Zij zijn hiermee het visitekaartje van de gemeente.

Ruimte en Realisatie – Ontwikkeling 
Deze eenheid richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, monumenten, cultureel erfgoed én archeologie. De eenheid is in september 2021 nieuw samengesteld en heeft er zin in.
De eenheid werkt voor de uitvoering veel samen met de eenheden Wijk- en Groenbeheer en Bouwloket.

Ruimte en Realisatie – Bouwloket
Binnen dit team zien de medewerkers toe op kwaliteit en veiligheid van werkzaamheden en het gebruik van gebouwen en terreinen. Zij controleren of er in overeenstemming met de vergunning gebouwd wordt. Hierbij werken zij bij voorkeur samen met bewoners, bedrijven en collega’s.

Financiën en Organisatie – Informatie- en Datamanagement  
De eenheid faciliteert de collega’s in hun werk als het gaat om de inrichting van de ICT-infrastructuur (niet alléén de werkstations) en de omgang met de daarbinnen verwerkte data (archief, beveiliging, privacy en de link naar landelijke voorzieningen). Ook wordt vanuit de eenheid meegewerkt aan de vormgeving van de digitale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Als ICT je passie is, je een ondernemende inslag hebt én je wilt bijdragen aan verandering: dan ben je bij ons aan het juiste adres. I&D is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Wassenaar. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DvO) neemt de gemeente Voorschoten deze diensten ook af.

Financiën en Organisatie – HR & Financiën  
De eenheid HR & Financiën ondersteunt de organisatie met advies en procedures wanneer het gaat over hantering van afgesproken processen op de vakgebieden. Daar waar beleid niet langer het doel dient waarvoor het is gemaakt wordt geadviseerd over afschaffing of aanpassing ervan. De eenheid adviseert daarnaast het bestuur over de doelmatige, doeltreffende, rechtmatige inzet van middelen en tevens de invulling van het werkgeverschap door de gemeente. Tot slot verzorgt deze eenheid de opmaak van de Planning en Control producten voor het college en de raad.

Dienstverlening – Juridische Ondersteuning  
Het team Juridische Ondersteuning ondersteunt de organisatie met specialistische juridische kennis. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, vergunningen, toezicht en handhaving. Dit team ondersteunt de organisatie ook op het gebied van algemeen privaat- en publiekrecht en bij aanvragen inzake Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Soms biedt de eenheid ook rechtstreeks ondersteuning aan externe partijen, bijvoorbeeld als het gaat om bezwaar/beroep/WOB/klachten.. Medewerkers van dit team weten onderscheid te maken tussen echte juridische en overige vraagstukken. Zij zijn in staat ook deze overige zaken op te lossen.

Dienstverlening – Klant Contact Centrum 
Het team Klant Contact Centrum verleent de voor inwoners meest zichtbare algemene dienstverlening. Dit team vormt voor inwoners, bedrijven en instellingen de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening. Dit is het team dat te horen krijgt wat er leeft en speelt bij de inwoners van Wassenaar. Er wordt verwacht dat er op een flexibele en prettige manier wordt omgegaan met de vragen, wensen en ook klachten van inwoners. Een luisterend oor en vriendelijke toon spelen hierbij de hoofdrol. Tot slot is dit het team waar de mutatie van gegevens in landelijke voorzieningen direct wordt verwerkt (BRP/BAG).